ikona o nas biała
ikona oferta biała
ikona regulamin pomarańczowa
ikona cennik biała
ikona kontakt biała
ikona zapisz się biała

Regulamin Szkoły dla psów „Psinosek”

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług organizowanych i prowadzonych przez Szkołę dla psów „Psinosek” z siedzibą w Zakopanem, ul. Juliusza Zborowskiego 3/33, 34-500 Zakopane.
Każda osoba zgłaszająca chęć skorzystania z usług zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie chęci skorzystania z usług następuje poprzez kontakt telefoniczny z organizatorem pod nr telefonu 600059530, 600059540, e-mail: szkolenia@psinosek.pl lub przy użyciu mediów społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.

Definicje

Organizator – instruktor lub osoba wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia.
Klient – pełnoletni uczestnik szkolenia, będący właścicielem psa lub osoba nieletnia za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
Usługa – spotkanie szkoleniowe, kurs (7 spotkań szkoleniowych), kurs nosework.
Kurs – 7 spotkań szkoleniowych.
Umowa – umowa zawierana między Klientem, a Szkołą dla psów „Psinosek” na okoliczność świadczenia usługi.

Zgłoszenia i płatność

Organizator ustala z Klientem termin przeprowadzenia usługi oraz potwierdza termin rozpoczęcia najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
Koszt usługi zawarty jest w cenniku lub ustalany jest indywidualnie.
Płatność może być dokonana gotówką, lub przelewem na konto: 97 1090 2590 0000 0001 4694 6558 w kwocie podanej na Umowie. Niedokonanie opłaty w terminie wskazanym na fakturze lub wyznaczonym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika.
Na każdą usługę Szkoły dla psów „Psinosek” na żądanie Klienta wystawia się fakturę.

Odstąpienie od umowy i zasady rezygnacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia. W takiej sytuacji wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres mailowy kontakt@psinosek.pl.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – Art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
W przypadku rezygnacji z Kursu po odbyciu drugich zajęć wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od Klienta, istnieje możliwość przerwania zajęć i dokończenia pozostałych w cyklu zajęć w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, o ile pies spełnia kryteria uczestnictwa.

Zasady uczestnictwa w świadczonych Usługach

Klient przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia na prośbę Organizatora książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami.
Klient zobowiązany jest przekazać informacje na temat aktualnego stanu zdrowia psa oraz dolegliwości mogących mieć wpływ na zachowanie się psa, jego samopoczucie i dobrostan. W szczególności o alergiach pokarmowych, zdiagnozowanych chorobach, urazach, zwyrodnieniach i przebytych zabiegach. Jeżeli Organizator zaobserwuje u psa objawy świadczące o stanie bólowym lub nadmiernym stresie, ma prawo do przerwania zajęć oraz uzgodnienia z Klientem innego terminu zajęć.
Pies na zajęcia szkolenia przyprowadzany jest na zwykłej obroży lub w szelkach i parcianej smyczy. Niedopuszczalne na zajęciach są kolczatki, obroże elektryczne, zaciskowe i półzaciskowe oraz niewskazane są smycze automatyczne typu Flexi.
W przypadku spotkań szkoleniowych odbywających się w miejscach publicznych za brak kagańca i ewentualne szkody wyrządzone przez psa, Klient przejmuje pełną odpowiedzialność.
W wypadku kiedy na zajęcia wymagane będzie dodatkowe wyposażenie dla psa, Organizator poinformuje o tym w terminie 24 godzin przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć.
Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest wyłącznie za zgodą Organizatora w wyznaczonym do tego czasie.
Klient zobowiązany jest do zachowania czystości – w szczególności do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania zajęć.
W przypadku stosowania przez uczestnika przemocy werbalnej/niewerbalnej wobec psa w trakcie zajęć Organizator ma prawo poprosić uczestnika o opuszczenie zajęć bez możliwości ich odrobienia.
Terminy świadczenia Usług są indywidualnie uzgadniane z Organizatorem.
W przypadku uczestnictwa w Kursie po każdej zakończonej lekcji w Karcie Obecności zamieszczany będzie podpis.
Klient zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24 godziny przed zaplanowanym terminem spotkania. Niepowiadomienie o nieobecności w w/w terminie może skutkować utratą spotkania szkoleniowego z zaplanowanego kursu bez prawa zwrotu opłaty za zajęcia.
W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zajęcia przesuwane są na kolejny uzgodniony termin.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego) nie później niż dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin i miejsce zajęć.
Opuszczenie 3 zajęć bez uprzedzenia uprawnia do skreślenia z listy uczestników Kursu, bez prawa zwrotu opłaty za Kurs.

Oczekiwany rezultat po świadczeniu Usługi

Organizator oraz Klient zobowiązują się dołożyć wszelkich starań mających na celu osiągnięcie oczekiwanych przez Klienta rezultatów.
Osiągnięcie oczekiwanych przez Klienta rezultatów po świadczeniu usług przez Organizatora w głównej mierze zależne jest od pracy z psem wykonanej przez Klienta zgodnie z przekazanymi przez Organizatora zaleceniami lub instrukcjami.
Z uwagi na brak możliwości jednoznacznej weryfikacji realizacji przekazanych instrukcji lub zaleceń Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak oczekiwanych przez klienta rezultatów.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła dla psów „Psinosek” z siedzibą w Zakopanem ul. Juliusza Zborowskiego 3/33, 34-500 Zakopane.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja Usługi na podstawie Umowy Szkolenia lub oświadczenie woli.
Wymagane jest podanie tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług w szczególności do:
– nawiązania i utrzymania kontaktu z Klientem;
– obowiązków rozliczeniowych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
– imię i nazwisko Klienta,
– adres zamieszkania,
– dane kontaktowe: adres email oraz nr telefonu.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, przy czym brak zgody na ich podanie równoznaczne jest z brakiem możliwości realizacji usług, w tym zawarcia Umowy Szkolenia.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom, z zastrzeżeniem prawa do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientowi na mocy obowiązujących przepisów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych